Tư vấn lập kế hoạch kinh doanh

LP KHOCH KINH DOANH NĂM (AOP-Annual Operating Plan)

Vào Những Tháng Cuối năm (Quý 4 Năm Tài chính của Các Doanh nghiệp SMEs), Hầu hết Các Tập đoàn, Công ty Đều dành Thời gian Cho việc LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH HẰNG NĂM Cho Doanh nghiệp Của Mình. Đây là Công việc Quan trọng Nhằm Định hướng Mục tiêu, Chiến lược Thực hiện, Kế hoạch Hành động, Kế hoạch Ngân sách…Cho Năm Kinh doanh Tiếp theo. (Năm Tài chính Tiếp theo)

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Là Chuyên gia Tư vấn hàng đầu cho hơn 300 Doanh nghiệp Lớn, Nhỏ Tại Việt Nam Hoàn thiện Kế hoạch Kinh doanh Hàng năm (AOP) cho Các Doanh nghiệp SMEs (SXKD, TMDV,…) Trong Những Năm qua. Chúng tôi Cử Chuyên gia Tư vấn Có Kính nghiệm Gạo cội Về: QTKD, Đầu tư, Tài chính,..Cùng Ngồi Làm việc với Ban Lãnh Đạo Các Tập đoàn Công ty Và Từng Trưởng/Phó Các Phòng ban, Bộ phận Chức năng, Nhằm Hoạch định Kế hoạch Kinh doanh Khả thi, Thực tế Dựa trên Năng lực & Nguồn lực Hiện có của Các Doanh nghiệp.

Nhng Sai lm Thường gp Các Doanh nghip Vit Nam Hin nay:

 • Không có Mc tiêu Hot động Rõ ràng Cho Doanh nghip, Tng Phòng ban, Bphn Chc năng.
 • Không có Chiến lược CthCho Tng Năm Kinh doanh.
 • Không có Kế hoch Hành động CthCho Tng Phòng ban, Bphn Chc năng.
 • Không có Kế hoch Ngân sách, Ngun vn Hot động & Kim soát Ngân sách – Ngun vn.
 • Các Phòng ban, Bphn Chc năng Làm vic Ri rc Không Phi hp tt Vì Mc tiêu chung.
 • Sếp Không có Chương trình Kim soát Để Đưa ra Nhng Quyết định Kp thi.
 • Không Đánh giá Được Hiu quLàm vic Ca Và Tng Phòng ban, Bphn Chc năng.

Ý nghĩa Ca Vic Thc hin Kế hoch Kinh doanh Năm (AOP):

 • Đảm bo Tt cCác Phòng ban, Bphn Thuc Công ty Thc hin Được AOP hàng năm.
 • Đảm bo Công ty có Hthng AOP Để Sdng lâu dài.
 • Nhm giúp Trưởng Phòng ban, Bphn Điu hành tt Công vic bng kế hoch.
 • Nhm giúp Công ty Kim soát Hiu quHot động Ca Tng Phòng ban, Bphn.

Ni dung Tư vn Ca Vin Đào to Qun lý SSC4.0 Vit Nam – Chúng tôi Gm có:

1. Kho sát Hin trng VKế hoch Kinh doanh Năm (AOP):

 • Phng vn Chtch HĐTV/HĐQT Công ty.
 • Phng vn Ban Điu Hành, Ban Kim soát Ni bCa Doanh nghip.

2. Hun luyn VKế hoch Kinh doanh Năm (AOP) Cho Công ty Các Phòng ban/Bphn Chc năng:

 • Hun luyn Chung VKhái nim & Phương pháp Lp AOP.
 • Hun luyn Cách Sdng Form Biu AOP.

3. Xây dng Mc tiêu Năm Cho Công ty Và Các Phòng ban/Bphn Nghip v:

 • Xây dng Quy trình Lp Kế hoch Cho Công ty Và Các Phòng ban, Bphn Nghip v.
 • Cùng Ban Giám Đốc Công ty Xây dng Mc tiêu Công ty.
 • Cùng Trin khai Mc tiêu ca Công ty Cho Tng Phòng ban, Bphn Nghip v.
 • Cùng Tham gia Các Bui Trình bày Mc tiêu ca Các Phòng ban, Bphn Cho Ban Lãnh đạo Công ty.

4. Hướng dn Chi tiết Cho Cp Qun lý Lp Mc tiêu Theo Hthng BSC-KPIs-3P:

 • Hướng dẫn Các Phòng ban, Bộ phận Phối hợp Trong việc Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh Năm (AOP).
 • Hướng dẫn Các Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ Xây dựng Mục tiêu Theo Hệ thống BSC-KPIs-3P.
 • Kỹ năng Sử dụng Form Biểu mẫu Do VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Cung cấp Miễn phí cho Các Nhà Quản lý-CEO của Các Doanh nghiệp SMEs.
 • Hướng dẫn Cách thức Xây dựng Số liệu & Báo cáo Số liệu.

5. Hướng dn Chi tiết Cho cp Qun lý Lp OGSM: (Objective-Goals-Strategies-Measurements)

 • Hướng dn Xây dng Mc tiêu Cho Tng Phòng ban, Bphn Chc năng TMc tiêu ca Công ty.
 • Xây dng Các Gii pháp Thc hin Mc tiêu.
 • Xây dng Cách thc Đo lường Các Mc tiêu Trong Kinh doanh.

6. Hướng dẫn Chi tiết Cho cấp Quản lý Xây dựng Kế hoạch Hành động:

 • Xây dng Chương trình Hành động.
 • Xây dng Định biên Nhân s.
 • Xây dng Kế hoch Đào to.
 • Xây dng Qulương Trong Công ty.

7. Hướng dẫn Chi tiết Cho Cấp Quản lý Xây dựng Kế hoạch Ngân sách:

 • Phân tích Chi phí Trong Tng Phòng ban, Bphn Chc năng: (Phi hp Bphn Tài Chính, Kế toán).
 • Xây dng Kế hoch Ngân sách Cho Tng Phòng ban, Bphn Chc năng.
 • Xây dng Chương trình Kim soát Ngân sách Cho Tng Phòng ban, Bphn Chc năng.

8. Tchc Trình bày Kế hoach Kinh doanh Năm (AOP) Trước Ban Lãnh đạo Doanh nghip:

 • Huấn luyện Các Trình bày AOP Cho Từng Phòng ban, Bộ phận Chức năng.
 • Tổ chức Nhóm Thảo luận Chiến lược Kinh doanh Cho Các Phòng ban, Bộ phận Chức năng
 • Trình bày Kế hoạch Kinh doanh Năm (AOP) Cho Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp.

9. Hun luyn Ban Kim Soát Đánh giá Hiu quKế hoch Kinh doanh Năm (AOP):

 • Xây dng Quy chế Kim soát Định k& Đột xut.
 • Hun luyn Ban Kim soát VKim soát Hiu qu.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Hân hạnh Được GIỚI THIỆU Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC – GỠ RỐI DOANH NGHIỆP – TUYỂN DỤNG – ĐÀO TẠO NỘI BỘ – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Như sau:

 1. GÓI 1: TÁI CẤU TRÚC HÀNH CHÁNH & NHÂN SỰ.
 2. GÓI 2: TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN.
 3. GÓI 3: TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY DOANH NGHIỆP.
 4. GÓI 4: TÁI CẤU TRÚC SẢN PHẨM & DỊCH VỤ.
 5. GÓI 5: TÁI CẤU TRÚC SẢN XUẤT & KINH DOANH.
 6. GÓI 6: TÁI CẤU TRÚC QUY PHẠM – PHÁP LUẬT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP.
 7. GÓI 7: TÁI CẤU TRÚC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ.
 8. GÓI 8: TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN MÔ HÌNH SXKD, TMDV,…CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SMEs.
 9. GÓI 9: TƯ VẤN XÂY DỰNG & ĐÀO TẠO HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC HỆ THỐNG BSC-KPIs-3P, PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG THEO KPIs-3P.
 10. GÓI 10: TƯ VẤN XÂY DỰNG & ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG QLCL QUỐC TẾ: ISO-9001, ISO-14001, ISO-17001, ISO-22000/HACCP, SA8000, TQM, QA/QC/QS, BSC-KPIs-3P, KAIZEN-5S TẠI CÔNG TY, NHÀ MÁY, KHO HÀNG, CÔNG TRƯỜNG,…
 11. GÓI 11: ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ, CÁC CEO: QLDN, QLNS, QLSX, QLKD, QLDA, DIGITAL MARKETING, TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO NỘI BỘ, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, TỔ CHỨC NHÓM, PHỎNG VẤN, ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN TẬP THỂ, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ, VHDN, BỘ NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH, GIAO TIẾP,…

GÓI TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC CHO DOANH NGHIỆP

GÓI ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin. Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi

Để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ.

Hotline 24/7: (028) 6681.2534 – Zalo: 0909.294.575 – BỘ PHẬN TƯ VẤN.

Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung – Giám đốc Dự án Tái tạo Doanh nghiệp.

E-mail: streetsmart.ceo@gmail.comWebsite: www.streetsmartceo.net

Viện Đào tạo Quản lý SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0909294575

FORM LIÊN HỆ

Học Viện Oneline Smartceo rất cám Quý Khách đã liên hệ. Xin vui lòng nhập thông tin theo mẫu form yêu cầu thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Trân trọng !  Yêu cầu:

  X
  Đăng ký