HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ): Tự hào có Một Đội ngũ Giảng viên Ưu tú & Chuyên gia Tư vấn Gạo cội có Nhiều năm Kinh nghiệm Thực tiễn, Được Tu nghiệp & Đào tạo Bài bản ở Nước ngoài (Mỹ, Pháp, Nga, Nhật bản) Chuyên ngành về: Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị Tài chính, Quản trị SXKD, Quản trị Marketing,…Có Bằng cấp & Học vị Quốc tế từ Kỹ sư QLCL, Kỹ sư Kinh tế, Kỹ sư Tin học, Thạc sĩ Luật Thương mại Quốc tế, Thạc sĩ Tài chính-Kiểm toán, Tiến sĩ QTKD, Tiến sĩ Luật,…Nắm giữ Các Vị trí Quản lý Cấp cao Tại Các Tập đoàn Các Công ty Đa Quốc gia Trong & Ngoài nước. Đồng thời có nhiều kinh nghiệm Khởi xướng & Triển khai Các Dự án Tư vấn Xây dựng Chiến lược Phát triển & Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp 4.0, Chiến lược SXKD: OMP, OEM, ODM, QA/QC, KAIZEN-5S,…Các Chương trình Đào tạo Cán bộ Quản lý Theo Hướng Kết hợp Giữa Kiến thức Quản lý Quốc tế Với Kinh nghiệm Địa phương.

HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ): Hân hạnh được Giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn Quản lý – Tái Cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp – Đào tạo Kỹ năng Mềm cho Quản lý/Ceo Một cách Toàn diện & Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

 • TƯ VN TÁI CU TRÚC HÀNH CHÍNH & NHÂN S.
 • TƯ VN TÁI CU TRÚC TÀI CHÍNH & KTOÁN/THU.
 • TƯ VN TÁI CU TRÚC HTHNG QUN TRỊ DOANH NGHIP.
 • TƯ VN TÁI CU TRÚC HTHNG SN PHM & DCH V.
 • TƯ VN TÁI CU TRÚC HTHNG SN XUT & KINH DOANH.
 • TƯ VN TÁI CU TRÚC HTHNG QUY PHM NI BDOANH NGHIP.
 • TƯ VN TÁI CU TRÚC HTHNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & NGUYÊN TC NG X.
 • TƯ VN TÁI CU TRÚC TOÀN DIN MÔ HÌNH SXKD, TMDV,…CA CÁC DOANH NGHIP SMEs.
 • TƯ VN XÂY DNG KHUNG NĂNG LC & HTHNG ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN THEO HTHNG: BSC-KPI-3P.
 • TƯ VN XÂY DNG & ĐÀO TO KNĂNG KIM SOÁT & VN HÀNH CÁC HTHNG QLCL: ISO-9001, ISO-14001, ISO-22000/HACCP, ISO-27000, SA8000, TQM, QA/QC/QS, KAIZEN-5S.
 • ĐÀO TO KNĂNG MM CHO CÁC NHÀ QUN LÝ-CEO: QLDN, QLNS, QLSX, QLKD, QLDA, TỔ CHỨC NHÓM, RA QUYẾT ĐỊNH, GIAO VIỆC, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ, TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, ĐÀM PHÁM HỢP ĐỐNG, THOẢ THUẬN LAO ĐỘNG TẬP THỂ, ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN, TÍNH LƯƠNG KPI-3P, XÂY DỰNG VHDN, VHKD, NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP, DIGITAL MARKETING, TRADE-MARKETING – TELESALES, WEB-SEO, FACEBOOK-SEO, THIẾT KẾ BANNER QUẢNG CÁO, RE-MARKETING YOUTUBE,…

TM NHÌN:
HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ):
 Trthành La chn Hàng đầu Ca Các Doanh nghip SMEs Ti Vit Nam Trong Lĩnh vc:Tư vn Qun lý – Gri Doanh nghip – Tái Cu trúc Toàn din Mô hình SXKD – Đào to Kỹ năng Mềm. Mang tính ng dng Thc tin – Gii pháp Ti ưu Cho Các Doanh nghip SMEs – Công cQun trDoanh nghip Thành công – Smart Ceo 4.0 (QUÀ TĂNG: 1 USB BTài liu Gm hơn 3,000 File Doc, Excel). Thuc Dán:“TÁI TO DOANH NGHIP – HU COVID- 19(Do Hc Vin Qun lý SSC4.0 – Con Đường Trí Tuệ) Tài trMin phí Cho Các Doanh nghip SMEs Việt Nam).

SMNH:
HỌC VIỆN QUẢN LÝ STREET SMART CEO (CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ):  Hot động Nhm Tư vn & HtrCác Doanh nghip SMEs Phát trin Bn vng Thông qua Dch vTư vn Qun lý – Gri Doanh nghip – Đào to Kỹ năng Mềm cho Quản lý/Ceo (Có Cht lượng & Tính Thc tin cao) Trong 05 Lĩnh vc: Tư vn Qun lý Doanh nghip – Xây dng Chiến lược Kinh doanh, Xây dựng Hthng Qun lý QLCL Toàn din & Khung Năng lc Theo Hệ thống Đánh giá, Đo lường Thang Điểm BSC-KPI-3P, Và 02 Bộ Tiêu chuẩn Kaizen-5S.
 Vi Đội ngũ Ging viên Ưu tú, Các Chuyên gia Tư vn Go ci, Tâm huyết, Tuân thủ Đạo đức Nghnghip, Nhit tình, Năng động, Sáng to, Có Trách nhim cao Trong công tác: Tư vn Qun lý – Gri Doanh nghip – Tuyn dụng – Đào to Kỹ năng Mềm cho Quản lý/Ceo – Phát trin Ngun Nhân lc Kế tha cho Các Doanh nghip SMEs.