Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? Là Quá trình TỔ CHỨC & SẮP XẾP LẠI TOÀN DIỆN DOANH NGHIỆP Dựa trên Nền tảng Là Cấu trúc cũ của Doanh nghiệp. Việc Tái Cấu trúc này Nhằm Mục đích là để khắc phục Những Yếu kém Nội tại của Doanh nghiệp. Đồng thời, Việc làm này cũng giúp đưa ra những hướng đi để Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Thông thường, TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP: Sẽ được thực hiện một cách toàn diện trên mọi khía cạnh từ Cơ cấu Tổ chức, Nguồn nhân lực, Cơ chế Quản lý, Vận hành…Tuy nhiên, Cũng tùy vào tình hình hiện tại của Doanh nghiệp mà Kế hoạch TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Có thể lựa chọn cải tổ toàn diện hay chỉ ở một lĩnh vực nào đó. Chẳng hạn, Với Một Doanh nghiệp (SXKD, TMDV) Đang Trì trệ ở CÁC BỘ PHẬN SẢN XUẤT, KINH DOANH, TIẾP THỊ, BÁN HÀNG,…Còn Các Bộ phận khác Vẫn Hoạt động tốt Thì Doanh nghiệp sẽ xem xét chỉ TÁI CẤU TRÚC Tại Các Bộ phận đang bị trì trệ trên..

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP khác với TÁI LẬP DOANH NGHIỆP. Đây là 02 Khái niệm hoàn toàn khác nhau Nhưng nhiều Người lại Dễ nhầm lẫn dẫn đến Những Định hướng Sai lầm cho Doanh nghiệp của mình.

Muốn Đưa ra Định hướng Đúng đắn nhất Thì Những Người Đứng đầu Doanh nghiệp Phải hiểu đúng Khái niệm: Tái cấu trúc Doanh nghiệp là gì? , Và Tái lập Doanh nghiệp là gì?

Hiểu một cách đơn giản thì TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Chính là quá trình CẢI THIỆN CÁC VẤN ĐỀ NỘI BỘ (Nhân sự, Tài chính, Kế toán) tại của doanh nghiệp dựa trên nền tảng hiện hữu sẵn có của doanh nghiệp => Còn TÁI LẬP DOANH NGHIỆP thì cụ thể hơn của vấn đề THIẾT LẬP, CẢI CÁCH, XÂY DỰNG CẤU TRÚC MỚI dựa trên một nền tảng hoàn toàn mới.

Khi nào Doanh nghiệp Các Bạn Cần phải Tái cấu trúc Doanh nghiệp?

Khi hiu được Khái nim TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Là gì thì Chúng ta cn phi biết thêm Khi nào Cn phi Tái Cu trúc? TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Sẽ được thc hin Khi Doanh nghip Đang gp Các Vn đề Khiến cho Tình hình Hot động SXKD, Tiếp th– Bán hàng Không hiu qu.

Vn đề hot động Không hiu qu, Trì trCó thlà do Cơ cu Tchc Sai, Chiến lược Kinh doanh Không hp lý, Qun lý Không hiu qu, Không có SPhi hp Đồng b, Hài lòa gia Các Phòng ban/Bphn Chc năng, Ngun Nhân lc Yếu kém. Khi đứng Trước Các Vn đề này Thì vic TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Là Mt Gii pháp Quan trng & Bc thiết.

Ngoài ra, Theo Các Chuyên gia Thì Một cách Dễ dàng nhất để nhận biết thời điểm để TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Là Dựa vào 4 Nhóm Dấu hiệu sau:

Dấu hiệu Thuộc Nhóm Bề mặt: Đây là những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất bao gồm doanh số giảm, mất lợi thế cạnh tranh, thị phần bị thu hẹp, tài sản bị thất thoát, hoạt động cầm chừng, trì trệ… Đây là những dấu hiệu rõ rệt nhất báo hiệu Doanh nghiệp cần phải tái cấu trúc.

Dấu hiệu Thuộc Nhóm Cận mặt: Những dấu hiệu thuộc Nhóm cận mặt bao gồm Chính sách Kinh doanh không tốt, Không có sự phối hợp đồng bộ giữa Các Bộ phận, Chất lượng Sản phẩm giảm sút, Khách hàng phản ánh, Khiếu nại nhiều, Hoạt động Tiếp thị Không hiệu quả… Khi thấy những biểu hiện này thì cũng là một tín hiệu cho Đội ngũ Lãnh đạo Doanh nghiệp cần phải quyết định Tái cấu trúc Doanh nghiệp.

Dấu hiệu Thuộc Nhóm giữa: Tái cấu trúc Doanh nghiệp để sắp xếp, Tổ chức lại nguồn nhân lực Những dấu hiệu thuộc Nhóm này thường ảnh hưởng gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp như nguồn nhân lực làm việc không hiệu quả, Không có Kế hoạch, Mục tiêu làm việc rõ ràng, Chồng chéo chức năng giữa Các Bộ phận…Những dấu hiệu này mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp nhưng nếu duy trì không có sự cải thiện thì sẽ khiến cho Doanh nghiệp không thể phát triển. Vì vậy, Doanh nghiệp cần xem xét lại và thực hiện Tái cấu trúc để thay đổi.

Dấu hiệu Thuộc Nhóm Lớp sâu: Đây là những dấu hiệu khó nhận biết vì thuộc về những vấn đề thượng tầng bao gồm Chiến lược Kinh doanh, Triết lý Kinh doanh, Xây dựng Tầm nhìn, Giá trị Cốt lõi, Mục tiêu dài hạn… Nếu Doanh nghiệp không đi sâu Xây dựng Giá trị cốt lõi từ bên trong, Mục tiêu dài hạn mà chỉ chăm chăm vào những mục tiêu ngắn hạn thì sẽ không thể phát triển vững mạnh và lâu bền. Vì vậy, Doanh nghiệp cần phải đánh giá lại để Tái cấu trúc Doanh nghiệp
cho phù hợp.

Nhng Li thường Gp Các Doanh nghip Trước khi Tái Cu trúc:

Nhu cu TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP: Trnên cp bách khi thc trng ca Các Quá trình Hot động đang gp nhiu vn đề trong Hthng, Hot động khiến tchc hot động không hiu qu, Thm chí trì tr, Đứng trước nguy cơ tan rã, Phá sn. Nhiu nguyên do là do vn đề cơ cu sai, Không hp lý, Kém hiu qu. Chính vì vy, Vic Tái cơ cu được đặt ra, Thm chí là cp bách nht.

 1. Đội ngũ CB-CNV, Cán bQun lý Chcht ca Doanh nghip làm vic không hiu qu.
 2. Đội ngũ CB-CNV Làm vic Trì tr, thiếu Trách nhim.
 3. Chi phí Hthng Qun lý Doanh nghip tăng cao.
 4. Ngun Nhân lc Phân bcho Tng Phòng ban/Bphn không đủ.
 5. Năng lc Đội ngũ CB-CNV Chưa đáp ng được yêu cu công vic.
 6. Các bQun lý Chcht Hoc Phòng ban Nghip vLàm vic Không đúng Chc năng.
 7. Cơ cu Tchc Doanh nghip Nng nKhông Phát huy Hiu qu.
 8. Chưa có kế hoch – Chiến lược Kinh doanh (AOP) chưa phù hp.
 9. Đội ngũ CB-CNV, Cán bQun lý Chcht Không đủ Năng lc.

Tái cu trúc Doanh nghip Là Quá trình Tchc, Sp xếp li Doanh nghip Nhm to ra “Trng thái” Tt hơn cho Doanh nghip Để Thc hin Nhng Mc tiêu Doanh nghip Đề ra, Bng cách:

Nhng Hiu quả Đạt được Sau khi Tái Cu trúc:

 • Thay đổi Tư duy TCác Cp Lãnh đạo Đến Nhân viên Theo Hướng Chuyên nghip và Hiu qu.
 • Xác định li Chiến lược Công ty và Chiến lược Tng Chc năng (Nhân s, Tài chính, Kế toán, SXKD, TMDV, Tiếp th, Truyn thông, Qung cáo).
 • Ci cách Công tác Qun lý, Xây dng Cơ cu Tchc Chun và Phù hp: Đúng Người – Đúng vic – Đúng Thi đim.
 • Xác định Rõ Chc năng, Nhim v, Trách nhim Tng Phòng ban, Bphn Chc năng đến CB-CNV Trong Công ty.
 • Btrí li Ngun Nhân s, Đưa ra Các Phương thc Qun tr, Báo cáo và Đánh giá Công vic Đem li Hiu qu.
 • Tái Cu trúc li Nhm Hp lý hóa Các Công vic, Tiết kim Chi phí Hot dng, Nâng cao Hiu quca Hot động SXKD, TMDV,…Trong Doanh nghip SMEs.
 • Xây dng Tư tưởng: Tm nhìn, Smnh, Giá trCt lõi ca Quý Doanh nghip…
 • Xây dng Quy chế, Quy định, Ni quy, Chính sách, Quy trình Tác nghip Để Đội ngũ CB-CNV Làm vic Hiu quhơn.
 • Xây dng Hthng Đánh giá Cht lượng Ni bDoanh nghip: (TQM, BSC-KPI-3P, KAIZEN-5S),…

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Hân hạnh Được GIỚI THIỆU Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC – GỠ RỐI DOANH NGHIỆP – TUYỂN DỤNG – ĐÀO TẠO NỘI BỘ – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Như sau:

 1. GÓI 1: TÁI CẤU TRÚC HÀNH CHÁNH & NHÂN SỰ.
 2. GÓI 2: TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN.
 3. GÓI 3: TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY DOANH NGHIỆP.
 4. GÓI 4: TÁI CẤU TRÚC SẢN PHẨM & DỊCH VỤ.
 5. GÓI 5: TÁI CẤU TRÚC SẢN XUẤT & KINH DOANH.
 6. GÓI 6: TÁI CẤU TRÚC QUY PHẠM – PHÁP LUẬT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP.
 7. GÓI 7: TÁI CẤU TRÚC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ.
 8. GÓI 8: TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN MÔ HÌNH SXKD, TMDV,…CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SMEs.
 9. GÓI 9: TƯ VẤN XÂY DỰNG & ĐÀO TẠO HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC HỆ THỐNG BSC-KPIs-3P, PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG THEO KPIs-3P.
 10. GÓI 10: TƯ VẤN XÂY DỰNG & ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG QLCL QUỐC TẾ: ISO-9001, ISO-14001, ISO-17001, ISO-22000/HACCP, SA8000, TQM, QA/QC/QS, BSC-KPIs-3P, KAIZEN-5S TẠI CÔNG TY, NHÀ MÁY, KHO HÀNG, CÔNG TRƯỜNG,…
 11. GÓI 11: ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ, CÁC CEO: QLDN, QLNS, QLSX, QLKD, QLDA, DIGITAL MARKETING, TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO NỘI BỘ, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, TỔ CHỨC NHÓM, PHỎNG VẤN, ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN TẬP THỂ, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ, VHDN, BỘ NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH, GIAO TIẾP,…

GÓI TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC CHO DOANH NGHIỆP

GÓI ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin. Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi

Để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ.

Hotline 24/7: (028) 6681.2534 – Zalo: 0909.294.575 – BỘ PHẬN TƯ VẤN.

Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung – Giám đốc Dự án Tái tạo Doanh nghiệp.

E-mail: streetsmart.ceo@gmail.comWebsite: www.streetsmartceo.net

Viện Đào tạo Quản lý SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0909294575

FORM LIÊN HỆ

Học Viện Oneline Smartceo rất cám Quý Khách đã liên hệ. Xin vui lòng nhập thông tin theo mẫu form yêu cầu thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Trân trọng !  Yêu cầu:

  X
  Đăng ký