Tư vấn xây dựng hệ thống BSI-KPI

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM Là Đơn vị Chuyên Tư vấn Xây dựng HỆ THỐNG BSC & KPI Cho Các Doanh nghiệp SMEs (SXTM, TMDV). Đến nay đã Tư vấn Thành công cho hơn 200 Doanh nghiệp, Và Các Tập đoàn, Công ty Đa Quốc gia Tại Việt Nam Đã & Đang Ứng dụng Hiệu quả CÁC DỰ ÁN SET-UP BSC-KPI-3P Của Chúng tôi.

Ý nghĩa & Các Bước VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM – Chúng tôi Sẽ Triển khai Tư vấn & Hỗ trợ Toàn diện Cho Các Doanh nghiệp SMEs (SXKD, TMDV,…) Xây dựng HỆ THỐNG BSC-KPIs-3P.

Ý nghĩa Khi áp dụng Hệ thống BSC-KPIs-3P của Chúng tôi Gồm có:

 • Công cụ Đánh giá hiệu quả công việc.
 • Phương pháp Ghi nhận Năng lực của từng CB-CNV.
 • Hệ thống giúp CB-CNV tự cải tiến công việc.
 • Phương pháp để Doanh nghiệp tưởng thưởng cho CB-CNV.
 • Phương pháp mang lại niềm vui cho CB-CNV khi làm việc tại Doanh nghiệp.

Các Bước Thực hiện Công việc Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC-KPI-3P Gồm có:

1. Xác định Mục tiêu Theo Chiến lược & Kế hoạch Kinh doanh

 • Hướng dẫn Xây dựng Mục tiêu Chiến lược Theo Hệ thống BSC-KPIs-3P.
 • Cố vấn Các Mục tiêu cho HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Công ty.
 • Xem xét Cơ cấu Tổ chức Công ty & Hệ thống Chức năng – Nhiêm vụ của Các Phòng ban/Bộ phận.
 • Hướng dẫn Quản lý Cấp trung Xây dựng Mục tiêu cho Từng Phòng ban, Bộ phận của mình.
 • Hướng dẫn Cách thức Phân bổ Chỉ tiêu cho Từng Cá nhân, Cán bộ Quản lý Cấp trung

<|> Đây là phần mở đầu làm cơ sở cho việc đo lường hiệu quả làm việc của Từng Cá nhân, Bộ phận Nghiệp vụ Và Toàn Công ty. Sau khi phần này được triển khai, Quý Doanh nghiệp sẽ có Hệ thống Mục tiêu hoàn chỉnh Theo Bộ Công cụ Quản trị Doanh nghiệp Thành công (USB- Smart Ceo 4.0), Vừa giúp thể hiện rõ Vai trò & Trách nhiệm của Từng Cá nhân, Bộ phận Nghiệp vụ Trong việc thực hiện Mục tiêu chung của Công ty.

2. Xác định Tiêu chí Chyếu Dành Cho BSC-KPIs-3P Cá nhân:

 • Xây dng Các Tiêu chí vPhm cht, Thái độ, Hành vi.
 • Xây dng Thang đim danh cho KPIs-3P Cá nhân.
 • Xây dng & Đề xut Tl(Trng s) Theo Nhóm Tiêu chí

<|> Hoàn tt phn này, Công ty sĐịnh hướng Đánh giá KPIs hng tháng dành cho Đội ngũ CB-CNV, Qua đó Bphn Hành chính-Nhân SScó Cơ sở để phi hp vi Các Trưởng Bphn Thc hin công tác đánh giá sau này.

3. Xây dng Hthng Đánh giá BSC-KPIs-3P:

 • Xây dng Bng Đánh giá KPI-3P cho Công ty.
 • Xây dng Bng Đánh giá KPI-3P cho Các Bphn Chc năng.
 • Xây dng Bng Đánh giá KPI-3P cho Cá nhân, Cán bQun lý hng tháng.

<|> Đây là phn quan trng nht, Xây dng hthng đánh giá cho Tng Bphn Nghip v, Xác định cách thc đo lường, xác định chun trng s, Mc tiêu cho Cp Công ty, Bphn, Cá nhân sau khi phn này được trin khai, Công ty scó Hthng Đánh giá hoàn chnh, Có Các Form Biu mu để thc hin đánh giá.

4. Hun luyn Trin khai Thc hin:

 • Huấn luyện Đội ngũ Quản lý & Nhân viên Tiềm năng Theo Hệ thống BSC-KPIs-3P.
 • Huấn luyện Các cấp Quản lý Công ty thực hiện đánh giá Theo Hệ thống BSC-KPIs-3P.
 • Huấn luyện Bộ phận Nhân sự Phối hợp Các Trưởng Bộ phận Đánh giá BSC-KPIs-3P cho Từng CB-CNV hằng tháng.

<|> Phn này được trin khai trước, Trong/Sau Quá trình Tư vn & HtrNhm giúp cho Các Doanh nghip SMEs rõ Phương pháp Xây dng, Đánh giá. Sau khi VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: SChuyn giao cho Quý Doanh nghip hoàn toàn phát trin mrng và kim soát quá trình vn hành hthng hiu qu.

5. Kết quả Đạt được Sau khi Chúng tôi Triển khai Hệ thống BSC-KPIs-3P:

 • Quý Công ty Shu Phương pháp & Qun trDdàng Hthng BSC-KPIS-3P Để Sdng lâu dài.
 • Quý Công ty Scó Phương pháp Xác lp Mc tiêu tCông ty đến Toàn thCB-CNV Trong Công ty.
 • Toàn thCB-CNV Công ty sHiu rõ & Đồng lòng Thc hin Mc tiêu chung ca Công ty.
 • Công ty Scó Hthng Đánh giá Hiu quCông vic đến Tng Bphn Nghip v, Tng CB-CNV.
 • To cho Công ty Tư duy mi & Ý thc trách nhim cao, Chủ động trin khai công vic.

<|> Sau khi Triển khai Hệ thống BSC-KPI-3P Đến Các cấp Quản lý Bộ phận Nghiệp vụ Trong Doanh nghiệp Sẽ Thấy rõ Những Điều Cần Cải tiến, Những Vị trí cần Thay đổi Hoặc có Giải pháp Hỗ trợ Kịp thời Để Từng Cá nhân Phát triển Hoàn thiện Bản thân mình./.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Hân hạnh Được GIỚI THIỆU Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC – GỠ RỐI DOANH NGHIỆP – TUYỂN DỤNG – ĐÀO TẠO NỘI BỘ – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Như sau:

 1. GÓI 1: TÁI CẤU TRÚC HÀNH CHÁNH & NHÂN SỰ.
 2. GÓI 2: TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN.
 3. GÓI 3: TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY DOANH NGHIỆP.
 4. GÓI 4: TÁI CẤU TRÚC SẢN PHẨM & DỊCH VỤ.
 5. GÓI 5: TÁI CẤU TRÚC SẢN XUẤT & KINH DOANH.
 6. GÓI 6: TÁI CẤU TRÚC QUY PHẠM – PHÁP LUẬT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP.
 7. GÓI 7: TÁI CẤU TRÚC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ.
 8. GÓI 8: TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN MÔ HÌNH SXKD, TMDV,…CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SMEs.
 9. GÓI 9: TƯ VẤN XÂY DỰNG & ĐÀO TẠO HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC HỆ THỐNG BSC-KPIs-3P, PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG THEO KPIs-3P.
 10. GÓI 10: TƯ VẤN XÂY DỰNG & ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG QLCL QUỐC TẾ: ISO-9001, ISO-14001, ISO-17001, ISO-22000/HACCP, SA8000, TQM, QA/QC/QS, BSC-KPIs-3P, KAIZEN-5S TẠI CÔNG TY, NHÀ MÁY, KHO HÀNG, CÔNG TRƯỜNG,…
 11. GÓI 11: ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ, CÁC CEO: QLDN, QLNS, QLSX, QLKD, QLDA, DIGITAL MARKETING, TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO NỘI BỘ, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, TỔ CHỨC NHÓM, PHỎNG VẤN, ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG, THỎA THUẬN TẬP THỂ, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ, VHDN, BỘ NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH, GIAO TIẾP,…

GÓI TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC CHO DOANH NGHIỆP

GÓI ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin. Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi

Để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ.

Hotline 24/7: (028) 6681.2534 – Zalo: 0909.294.575 – BỘ PHẬN TƯ VẤN.

Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung – Giám đốc Dự án Tái tạo Doanh nghiệp.

E-mail: streetsmart.ceo@gmail.comWebsite: www.streetsmartceo.net

Viện Đào tạo Quản lý SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0909294575

FORM LIÊN HỆ

Học Viện Oneline Smartceo rất cám Quý Khách đã liên hệ. Xin vui lòng nhập thông tin theo mẫu form yêu cầu thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Trân trọng !  Yêu cầu:

  X
  Đăng ký