Thứ năm, Tháng 6 01, 2023

GÓI 2: TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN:

Tai chinh Ke toan SSC4.0

TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN: Là Quá trình Cơ cấu & Tổ chức Hệ thống Tài chính & Kế toán của Doanh nghiệp, Là xác định và tổ chức lại các nguồn vốn nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng Vốn cho quá trình Sản xuất, Giám sát hoạt động Sản xuất-Kinh doanh và Phân phối Lợi nhuận trong Doanh nghiệp,...Việc Nghiên cứu Cấu trúc Tài chính Doanh nghiệp có chức năng Xác định và Tổ chức Các Nguồn Vốn nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng vốn cho Quá trình Sản xuất, Giám sát Hoạt động Sản xuất-Kinh doanh và Phân phối lợi nhuận trong Doanh nghiệp.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM:  Đi sâu vào việc Nghiên cứu CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP - Giúp các Nhà Quản trị Đưa ra được Chính sách hợp lý trong việc “TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN Để Tồn tại và Phát triển trong Hoạt động SXKD, TMDV Thì Các Hoạt động về: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ Của Doanh nghiệp Phải được Đặt trên Cơ sở Về Mặt: CHIẾN LƯỢC & CHIẾN THUẬT.

 1. Về Mặt Chiến lược: Phải xác định được Mục tiêu kinh doanh, Các hoạt động dài hạn Nhằm Phát triển Doanh nghiệp & Chính sách Tài chính - Thuế của Doanh nghiệp.
 2. Về Mặt Chiến thuậtPhải xác định công việc trong thời hạn ngắn những tác nghiệp cụ thể Để phục vụ cho Kế hoạch Chiến lược của Doanh nghiệp. Các quyết định về Mặt Chiến lược và Chiến thuật được lựa chọn chủ yếu dựa trên cơ sở phân tích, Cân nhắc Về Mặt: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ - CÔNG NỢ.

Nội dung Tái Cấu trúc Hệ thống Tài chính & Kế toán của Doanh nghiệp gồm 4 Phần:

1. TÁI CƠ CẤU ĐẦU TƯ:

Để đi đến Quyết định Đầu tư, Vấn đề Quan trọng là phải Đánh giá được Hiệu quả Kinh tế của Đầu tư. Hiệu quả của đầu tư được biểu hiện trong mối quan hệ giữa lợi ích thu được do đầu tư mang lại và Chi phí bỏ ra để thực hiện đầu tư. Khi xem xét một Dự án Đầu tư phải xem xét vấn đề cơ bản là những lợi ích trong tương lai thu được có tương xứng với vốn đầu tư đã bỏ ra hay không. Để đánh giá được lợi ích của đầu tư phải xuất phát từ mục tiêu của đầu tư. Mỗi khoản đầu tư của Doanh nghiệp có thể có nhiều dự án khác nhau. Trong mỗi dự án đầu tư bao gồm nhiều nội dung thuộc các vấn đề về Kỹ thuật, Công nghệ, Kinh tế, Tài chính.

Quý Doanh nghiệp Sử dụng Các Tiêu chí sau Nhằm Đánh giá Hiệu quả Kinh tế của Dự án Đầu tư gồm:

 • Tỷ suất Lợi nhuận bình quân Vốn Đầu tư.
 • Thời gian hoàn Vốn Đầu tư.
 • Giá trị hiện tại thuần của Dự án Đầu tư.
 • Tỷ suất doanh lợi nội bộ của Dự án Đầu tư.
 • Chỉ số sinh lời của Dự án Đầu tư.
2. HOẠCH ĐỊNH CÁC KHOẢN MỤC TRONG HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN NỘI BỘ:

Các Khoản mục Hạch toán chưa phù hợp phải được điều chỉnh lại.

3. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ HÀNG TỒN KHO:
 • Xuất Nội bộ Phục vụ Các cho Hoạt động SXKD, TMDV, Gia công, Marketing, Khuyến mãi, CSKH,...    
 • Bán cho Các Đơn vị có nhu cầu.
4. GIA TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

Tài sản cố định của Doanh nghiệp là những tài sản có giá trị lớn, Có thời gian sử dụng dài cho các hoạt động của Doanh nghiệp và phải thỏa mãn đồng thời tất cả Các Tiêu chuẩn là Tài sản Cố định. Trong điều kiện hiện nay, Việc Đầu tư đổi mới Tài sản Cố định Đặc biệt là Đối với Văn phòng, Nhà xưởng, Thiết bị, Công nghệ là một trong các yếu tố quyết định đến năng lực cạnh tranh của Các Doanh nghiệp.

 • Tài sản cố định Là yếu tố quyết định Năng lực Sản xuất Kinh doanh của Doanh nghiệp.
 • Nhờ đổi mới Tài sản Cố định mới có được Năng suất cao, Chất lượng sản phẩm tốt, Chi phí tạo ra Sản phẩm thấp tạo điều kiện đẩy mạnh tiêu thụ Sản phẩm, Tăng doanh thu và do đó Doanh nghiệp mới có đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Xét trên Góc độ này, Đầu tư đổi mới Tài sản Cố định kịp thời, Hợp lý trở thành vấn đề sống còn đối với mỗi Doanh nghiệp.

Để Gia tăng Tài sản Cố định, Các Doanh nghiệp Nên Thực hiện:

 • Từ nguồn hàng tồn kho tự có xuất nội bộ để thực hiện Các Dự án nội bộ.
 • Tiêu thụ một lượng Hàng tồn kho khác để có lượng tiền mặt phục vụ cho Các Dự án.
 • Đối với Nhà Đầu tư, Các Chủ Ngân hàng, Các Nhà Cung cấp quan tâm đến tình hình Tài chính của Doanh nghiệp trên các giác độ khác nhau. Nguồn thông tin được cung cấp từ Cấu trúc Tài chính Doanh nghiệp là cơ sở để Nhà Đầu tư xem xét và quyết định xem có nên đầu tư vào Doanh nghiệp hay không, Đầu tư như thế nào và bao nhiêu là hợp lý. Như vậy, Tái Cấu trúc Tài chính có vai trò rất quan trọng không chỉ với bên trong Doanh nghiệp mà cả với bên ngoài Doanh nghiệp.

Các Vấn đề Của Tái Cấu Trúc Tài Chính & Kế toán Của Doanh Nghiệp Gồm có:

 • TÁI THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ.
 • TÁI THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN TRỊ KẾ TOÁN THEO CÔNG NGHỆ SMART CEO 4.0.
 • TÁI CẤU TRÚC LẠI NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.
 • TÁI CƠ CẤU TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, TÁI CƠ CẤU VỐN LƯU ĐỘNG.
 • TÁI CƠ CẤU ĐẦU TƯ, TÁI CƠ CẤU NGUỒN VỐN VAY, TÁI CƠ CẤU CÔNG NỢ.
 • TÁI LẬP LẠI HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP.
 • HOẠCH ĐỊNH & PHÂN BỐ NGUỒN VỐN TỰ CÓ, VỐN ĐẦU TƯ BÊN NGOÀI.
 • PHÂN ĐỊNH QUẢN LÝ DÒNG TIỀN, NGUỒN TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG SXKD, TMDV, DIGITAL MARKETING, BẢO HÀNH, BẢO TRÌ, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG.
 • TƯ VẤN XÂY DỰNG VĂN HÓA KINH DOANH, VĂN HÓA ĐÒI NỢ & NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP.
 • ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ-CEO: QLDN, QLNS, QLSX, QLKD, QLDA, DIGITAL MARKETING, TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN SỰ, TỔ CHỨC NHÓM, GIAO VIỆC, RA QUYẾT ĐỊNH, THỎA THUẬN TẬP THỂ, ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG, TÍNH LƯƠNG KPI-3P, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ, VHDN & NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH, GIAO TIẾP,...
icon trai bang gia BẢNG GIÁ "GÓI 2 - TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN - LIÊN HỆ" icon phai bang gia

.: LỊCH LÀM VIỆC CỦA VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM:

- Thời gian Thực hiện cho Mỗi Gói Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc - Đào tạo Nội bộ Doanh nghiệp Sẽ được Thực hiện: Từ 02 Tháng => 06 Tháng, Cụ thể Như sau:

1. TÁI CẤU TRÚC TỔNG THỂ & ĐÀO TẠO NỘI BỘ: 02 THÁNG.

2. TÁI CẤU TRÚC CHUYÊN SÂU & ĐÀO TẠO NỘI BỘ: 04 THÁNG.

3. TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN MÔ HÌNH SXKD, TMDV & ĐÀO TẠO NỘI BỘ: 06 THÁNG.

- Lịch Đào tạo Nội bộ: 3 Giờ /Ngày, 3 Buổi/Tuần, Vào Các Ngày T.2, T.4, T.6, Hoặc Các Ngày T.3, T.5, T.7.

- Ngoài ra, Chúng tôi Có nhận Tư vấn Quản lý - Gỡ rối Doanh nghiệp - Đào tạo Nội bộ Theo Giờ.

 • BUỔI SÁNG  : TỪ 9h00 => 12h00.
 • BUỔI CHIỀU : TỪ 13h00 => 16h00.

- Chi phí Thực hiện Các Gói Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc - Đào tạo Nôi bộ Của Chúng tôi Như sau: 

 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP: TỪ 15TR => 25TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: TỪ 30TR => 50TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC CÁC GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO-9001, ISO-14001, ISO-22000/HACCP, ISO-27000, SA8000, TQM, QA/QC, BSC-KPI-3P, KAIZEN-5S, VHDN, VHKD, NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ: TỪ 50TR => 150TR/GÓI.

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin. Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi Để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: (028) 6681.2534 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

 • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Dự án Tái tạo Doanh nghiệp - Hậu Covid-19.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

Viện Đào tạo Quản lý SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM.

 

X

Right Click

No right click